ISO ONLINE IoT- Software for electronic ISO management system using IoT connection based on cloud computing technology

VINTECOM International officially develops ISO-Online IOT- software for IoT-based ISO-Online connection management system based on cloud computing technology to support organizations implementing one of the systems. <span title="thống quản lý điện tử theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế . ">Electronic management system according to ISO International Standard.
<span title="thống quản lý điện tử theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế . " style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;" id="result_box" lang="en">
ISO-Online IoT's management system software is essentially an electronic ISO management system for an organization based on IoT and cloud computing. The requirements for control of the ISO management system based on the organization's data collection system based on IoT and cloud computing will be handled by ISO-Online IoT software. <span title="bảo vệ an ninh thông tin dữ liệu nhằm mục đích quản lý, theo dõi, phân tích và xác nhận các quá trình, hoạt động trong hệ thống quản lý ISO của tổ chức. ">Data security protection aims to manage, monitor, analyze and validate the processes and activities of the organization's ISO management system.
<span title="bảo vệ an ninh thông tin dữ liệu nhằm mục đích quản lý, theo dõi, phân tích và xác nhận các quá trình, hoạt động trong hệ thống quản lý ISO của tổ chức. ">
The application of ISO-Online IoT software will create a modern and professional working environment for the exchange of information, quick response to update requests and information access, ensuring the highest quality. Consistency of information and control of information - avoiding duplication and minimization of the use and management of documents, documents, saving time for archiving, searching and printing costs. <span title="Đồng thời mọi sự phê duyệt hệ thống văn bản hoàn toàn thực hiện trực tuyến thông qua phân quyền. ">At the same time, all text system approvals are made online through decentralization.

<span title="ISO-online IoT tập trung vào việc quản lý, theo dõi và kiểm soát hệ thống thông tin, dữ liệu bao gồm cả hệ thống văn bản tài liệu/hồ sơ của tổ chức như dưới đây: ">ISO-online IoT focuses on the management, monitoring and control of information systems, including the organization's documentation / documentation system, as follows:

<span title="1. Văn bản các quy trình, thủ tục và hướng dẫn thực hiện công việc ISO. ">1. Documents, procedures and guidelines for performing ISO work.

<span title="2. Văn bản báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng năm. ">2. Report on daily, weekly, and monthly work.

<span title="3. Văn bản phê duyệt của người có thẩm quyền, ban lãnh đạo đối với các nội dung công việc. ">3. Written approval of the authorized person, the management of the contents of the work.

<span title="4. Văn bản kết quả thực hiện các quá trình/ hoạt động có liên quan tới các đơn vị/ bộ phận. ">4. Document the results of activities / activities related to the units / divisions.

<span title="5. Văn bản hợp đồng mua bán. ">5. The written contract of sale and purchase.

<span title="6. Văn bản thiết kế sản phẩm. ">6. Product design documents.

<span title="7. Văn bản kiểm soát quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ (Control plan) ">7. Document control production process and service delivery (Control plan)

<span title="8. Văn bản kết quả kiểm tra chất lượng QA/QC ">8. QA / QC quality inspection results

<span title="9. Văn bản đánh giá chất lượng & Xem xét của lãnh đạo đối với HTQL áp dụng ">9. The quality assessment & management review for management applies

<span title="10. Văn bản theo dõi giao hàng, vật tư hàng hóa lưu kho. ">10. Documents on goods delivery, materials storage.

<span title="11. Văn bản kiểm soát sự KPH, sản phẩm KPH. ">11. Document control of KPH, KPH products.

<span title="12. Văn bản kiểm soát rủi ro, hành động phòng ngừa và biện pháp dự phòng. ">12. Document on risk control, preventive action and preventive measures.

<span title="13. Văn bản phân tích dữ liệu ">13. Analysis of data

<span title="14. Các văn bản quy trình quản lý liên quan khác ">14. Other relevant management procedural documents

15. Documents that apply other standards: ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, HACCP, GMP. . <span title=". ">.

<span title="Các đơn vị/ tổ chức nào cần thiết áp dụng ISO-online IoT? ">Which organizations / institutions need to apply ISO-online IoT?

<span title="ISO-online IoT là bộ phần mềm được thiết kế dựa trên công nghệ nền tảng điện toán đám mây kết nối IoT có khả năng xử lý dữ liệu lớn với tốc độ cao tương thích với các chuẩn an ninh mạng https//. ">ISO-online IoT is a software suite based on the IoT-based cloud computing platform, which is capable of handling large amounts of data at high speeds compatible with the https /

<span title="Phần mềm đặc biệt thích hợp cho mọi tổ chức và doanh nghiệp với mong muốn triển khai áp dụng các quy trình điện tử trên cơ sở sẵn có thiết bị xử lý dữ liệu kết nối theo IoT. ">The software is especially suitable for all organizations and businesses with the desire to deploy electronic processes on the basis of available IoT data processing equipment.

<span title="Cần gì để áp dụng phần mềm ISO Online IoT? ">What do I need to apply ISO IoT software?

<span title="Để áp dụng ISO-online IoT đơn vị cần đảm bảo: ">To apply ISO-Online IoT units need to ensure:

<span title="+ Mạng máy tính nội bộ LAN vận hành ổn định, tốc độ khuyến cáo 100Mb/s ">Local Area Network (LAN) operates at a stable, recommended speed of 100Mb / s

<span title="+ Đường truyền internet đủ mạnh để chia sẻ dữ liệu IoT và tài nguyên mạng ">+ Internet connection is strong enough to share IoT data and network resources

<span title="+ Hệ điều hành Windows Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server (nếu sử dụng máy chủ riêng với IP tĩnh) ">+ Windows Server operating system, SQL Server database management system (if using separate servers with static IP)

<span title="+ Người sử dụng phần mềm cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng phần mềm và tham gia các khóa đào tạo để có thể sử dụng và vận hành phần mềm một cách thành thạo. ">+ Software users should carefully read the software manual and take part in the training to be able to use and operate the software in a proficient manner.

<span title="ISO-online IoT sẽ giải quyết được gì? ">ISO-Online What will IoT do?

<span title="Việc áp dụng ISO-online IoT sẽ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý chất lượng của đơn vị cụ thể như sau: ">The application of ISO-online IoT will solve difficulties and problems in quality management of the unit as follows:

<span title="- Việc xây dưng, vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý ISO dựa trên cơ sở văn bản cứng như phương tiện bằng giấy tờ, không mang lại giá trị & hiệu quả cao; ">The construction, operation and control of a ISO-based document management system, such as paper-based media, does not bring value and efficiency;

- Difficulties in online monitoring and control of important processes in the organization such as: production process, materials and goods, inventory data, status of purchase contract, product status <span title="sản phẩm KPH, hành động KPPN, theo dõi thiết bị, nhân sự và các quá trình liên quan khác. ">KPH products, KPPN actions, device tracking, personnel and other related processes.

<span title="- Khó khăn trong công tác quản lý, truy xuất và lưu trữ văn bản tài liệu, hồ sơ chất lượng ISO bản cứng, cồng kềnh với số lượng lớn; ">- Difficulties in managing, retrieving and storing hard copy documents, ISO quality documents in large quantity;

<span title="- Thông tin về kết quả hoạt động các quá trình hệ thống quản lý không kịp thời. ">- Information on the performance of the management system processes are not timely.

<span title="- Năng suất lao động giảm, không tận dụng được trang thiết bị tài nguyên sẵn có. ">- Labor productivity decreases, not utilizing available resources.

<span title="- Tăng chi phí giấy tờ, mực in, hao mòn trang thiết bị photo, in ấn. ">- Increase the cost of paper, ink, photo equipment wear, printing.

<span title="- Tăng chi phí quản lý văn bản tài liệu và hồ sơ chất lượng; ">- increase the cost of document management and quality records;

<span title="- Truy tìm thông tin dữ liệu khó khăn, trao đổi thông tin nội bộ không kịp thời; ">- Search for difficult data, exchange information not timely;

<span title="- Việc phê duyệt văn bản không kịp thời khi lãnh đạo vắng mặt tại cơ quan/ đơn vị. ">- Document approval is not timely when the leader is absent from the agency / unit.

- Not to exploit and exploit information infrastructure, network system and network effectively

Organizations and enterprises wishing to register using ISO ONLINE IoT software, please contact:

- VINTECOM International Office in Hanoi: 16th Floor - Green Stars City - 234 Pham Van Dong, North Tu Liem Dist. Hanoi. Hotline 094-886-5288 / (024) 730-588-58
- VINTECOM International Office in HCM: Golden City House - 182 Ha Huy Giap, District 12, HCMC. HCM. Hotline 0938-083-998 / (028) 7300-7588
Thank you!


VINTECOM INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANCY COMPANY

 
Head Office: No. 5 Hoang Sam treet, Nghia Do, Cau Giay district, Ha noi City
 
VINTECOM HN OFFICE

Address:   16th Floor - Green Stars City

234 Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Ha noi City

Tel       :    (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86

Hotline:     094 886 5288

Skype:       kd.vintecom 

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VINTECOM HCM OFFICE

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Pham Thu Ha

Tel:          (028) 7300 7588

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn 

Other news