7 loại lãng phí trong sản xuất - Khóa đào tạo 7 MUDA ứng dụng theo hệ thống TPS.

Khóa đào tạo 7 loại lãng phí trong sản xuất (7 MUDA) cần loại bỏ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quá trình sản xuất. Quản lý và loại bỏ sự lãng phí trong hoạt động sản xuất là một trong những cách hi <Chi tiết>

DMAIC là một phương pháp giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao năng lực quá trình và chất lượng thông qua 5 bước: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải tiến) và Control (Kiểm soát <Chi tiết>

Khóa đào tạo 8D- các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines)

Khóa đào tạo 8D – Khóa học 8D về kỹ năng giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines) 8D là gì ? Cách tiếp cận 8D (Eight Disciplines) là một quá trình giải quyết vấn đề có tính hệ thống được <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :