Những thay đổi đáng kể đã được thực hiện đối với FMEA process được sử dụng trong toàn ngành ô tô. Những thay đổi chính đối với Phương pháp FMEA được xác định trong Cẩm nang AIAG-VDA FMEA, phiên bản đầu tiên được phát h&a <Chi tiết>

7 loại lãng phí trong sản xuất - Khóa đào tạo 7 MUDA ứng dụng theo hệ thống TPS.

Khóa đào tạo 7 loại lãng phí trong sản xuất (7 MUDA) cần loại bỏ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quá trình sản xuất. Quản lý và loại bỏ sự lãng phí trong hoạt động sản xuất là một trong những cách hi <Chi tiết>

DMAIC là một phương pháp giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao năng lực quá trình và chất lượng thông qua 5 bước: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải tiến) và Control (Kiểm soát <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :