Khóa đào tạo ISO tích hợp các hệ thống quản lý: Khóa đào tạo ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018

Lợi ích khóa đào tạo ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015/ ISO 45001: 2018 của VINTECOM Quốc tế: Học viên vượt qua số điểm trong kỳ thi theo quy định sẽ đạt chứng chỉ đào tạo ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001 sẽ giúp bạn <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 9001: 2015 áp dụng chuyên gia đánh giá nội bộ, chuyên gia đánh giá NCC, chuyên viên ISO và giám đốc chất lượng

Giới thiệu Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá ISO 9001: 2015 của VINTECOM Quốc tế nhằm giúp cho kh&aa <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 17025: 2017 - Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025

Khóa đào tạo ISO/IEC 17025: 2017, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế cung cấp các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý nă <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001: 2015- Khóa đào tạo nhân sự quản lý chất lượng, chuyên gia đánh giá nội bộ, lãnh đạo quản lý Hệ thống quản lý chất lượng .

Đào tạo ISO- Khóa đào tạo HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 được xem như là một hệ thống quản lý chất lượng chiến lược đối với một tổ chức về chất lượng sản phẩm và dịch vụ với mong muốn đảm bảo cải tiến liên tục và <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001: 2015, khóa đào tạo Hệ thống quản lý môi trường theo quan điểm quản trị chiến lược của tổ chức.

Đào tạo ISO 14001: 2015- Khóa đào tạo HTQLMT theo quan điểm quản trị chiến lược ISO 14001: 2015 được xem như là một hệ thống quản lý chiến lược của tổ chức về môi trường với mong muốn đảm bảo cải tiến liên tục và đáp ứng nhu cầu mong đợi t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :