Đào tạo ISO 27001 - Khóa đào tạo an ninh thông tin ISO IEC 27001

Khóa đào tạo ISO/ IEC 27001: 2013- Hệ thống quản lý An ninh thông tin- Cách xác định rủi ro và xây dựng biện pháp giải quyết rủi ro an ninh thông tin  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :