Khóa học 8D - Khóa đào tạo 8D solving problem 8-D là một công cụ Lean về quản lý chất lượng đồng thời là phương tiện nhằm đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong hoàn cảnh của một dự án, điều này c& <Chi tiết>

Khóa học SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Một công cụ lean trong hệ thống sản xuất của Toyota SMED là một công cụ trong Lean được sử dụng để giảm lượng thời gian cần thiết để thay đổi từ việc chạy từ một quá trình hoạt động sang một quá trì <Chi tiết>

Khóa Đào tạo TPM (Total Productive Maintenance) - duy trì hiệu suất tổng thể thiết bị tại Công ty Stanley Việt Nam VINTECOM Quốc tế tổ chức khóa đào tạo TPM - Duy trì hiệu suất tổng thể thiết bị cho đội ngũ cán bộ kỹ sư nhà máy St <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :