Để áp dụng ISO-online IoT, tổ chức phải duy trì một hệ thống phương tiện thiết bị kết nối IoT thông qua hệ thống thông tin đường truyền internet.  Nhờ sử dụng công nghệ điện toán đám mây tận dụng sức mạnh và chia sẻ tài ngu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :