Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa phải có trách nhiệm xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với các yêu cầu pháp luật. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ <Chi tiết>

Tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, Tư vấn chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa theo Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc tế.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở, Tư vấn công bố chứng nhận hợp chuẩn, Tư vấn công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa  Tổ chức, doanh nghiệp muốn chứng minh cho người tiêu dùng, khách hàng, đối tác hoặc cơ quan quản l&y <Chi tiết>

Chứng nhận hợp quy, Tư vấn chứng nhận hợp quy Thang máy thủy lực chở người hoặc chở hàng kèm theo người theo quy chuẩn Quốc gia QCVN 18:2013/BLĐTBXH

Tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, Tư vấn chứng nhận hợp quy thang máy thủy lực theo QCVN. Hiện nay kèm theo sự phát triển đô thị với tốc độ nhanh, nhất là ở các thành phố lớn đã tạo ra một nhu cầu rất lớn của chủ đầu tư trong việc sử dụng & lắp đ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :