💢 Tư vấn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát -  Công ty CP NEDI 2. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai khóa đào tạo, tư vấn hệ thống quản l& <Chi tiết>

Khóa Đào tạo ISO 9001 - HTQLCL trong lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước tại Quận Nam Từ Liêm -  Thành phố Hà Nội VINTECOM Quốc tế đã thực hiện hoàn thành khóa đào tạo về tiêu chuẩn hệ thống <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực Quản lý đầu tư xây dựng, Quản lý dự án công trình xây dựng. VINTECOM Quốc tế đã đạt được thỏa thuận và chính thức triển khai dự án đào tạo, tư vấn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :