Đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội tại Công ty 3K Lighter.

Khóa đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh Sáng Kiến Tuân Thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh Doanh (BSCI) là một sáng kiến theo định hướng doanh <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :