Đào tạo ISO 22000, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (VNF1)

Đào tạo ISO 22000 -Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM tổ chức khóa đào tạo huấn luyện "Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005" tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo OHSAS 18001- Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tại Công ty UNIDEN Việt nam

Khóa đào tạo ISO 14001 & khóa đào tạo OHSAS 18001   Trung tâm đào tạo VINTECOM triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu ch <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14001- Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Đào tạo ISO 14000, Khóa đào tạo ISO 14001 - Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM đã phối hợp với Ban điều phối ISO Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14 <Chi tiết>

Đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội tại Công ty 3K Lighter.

Khóa đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh Sáng Kiến Tuân Thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh Doanh (BSCI) là một sáng kiến theo định hướng doanh <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :