Khóa đào tạo 6 Sigma – Khóa học Lean six Sigma phương pháp định lượng trong cải tiến nâng cao năng  lực quá trình hoạt động sản xuất.   Lean Six Sigma là sự kết hợp giữa hệ thống Lean và hệ phương pháp 6 Sigma nhằm <Chi tiết>

Khóa học MDSAP, Khóa đào tạo MDSAP (Medical Device Single Audit Program)  Chương trình Đánh giá đơn một lần Thiết bị Y tế (MDSAP) cho phép các nhà sản xuất thiết bị y tế hợp nhất các cuộc đánh giá tuân thủ <Chi tiết>

Khóa Đào tạo VDA 6.3- Chuyên gia đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VDA-QMC VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo chuyê <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :