Tư vấn UTZ Certified - Bộ nguyên tắc áp dụng cho chương trình và nhãn hiệu canh tác bền vững trên toàn thế giới (Cafe, Cacao, Chè và Rooibos)

Tư vấn UTZ Certified, Chứng nhận UTZ Certified - Bộ nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt cho phát triển canh tác bền vững, phát triển nông nghiệp bền vững.   UTZ Certified là chương trình, nhãn hiệu cho phát triển nông nghiệp bền vững. Bộ nguyên tắc đặt ra các quy định được xem <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :