Kiểm kê Khí nhà Kính GHG (Greenhouse Gas Emissions) - Chứng nhận ISO 14064, Tư vấn Đánh giá Thẩm tra Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính (GHG) theo ISO 14064. Đánh giá Xác minh Báo cáo Kiểm kê Khí nhà Kính phù hợp với chuẩn mực Quốc tế được công nhận.

Chứng nhận ISO 14064, Báo cáo Kiểm kê Khí nhà Kính GHG (Greenhouse Gas Emissions)- Đánh giá Hệ thống quản lý Khí nhà kính (GHG) theo ISO 14064. Thẩm tra Xác minh Báo cáo Kiểm kê Khí nhà Kính phù hợp với chuẩn mực Quốc tế được công nhận.
Cơ sở pháp lý lập báo cáo kiểm kê Khí nhà kính GHG:
1. Theo Mục 7, Điều 91, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có quy định như sau:
“Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính và gửi kết quả kiểm kê khí nhà kính định kỳ 02 năm một lần đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm; thực hiện lồng ghép hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở;
c) Hằng năm, lập báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở theo hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.
2. Theo Điều 6, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính gồm:
Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;
b) Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
c) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.
3. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
Theo đó, có sáu lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông- lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải. Đó là:
Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;
b) Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
c) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.
Khí nhà kính GHG là gì?
Khí nhà kính GHG (Greenhouse Gas Emissions) giữ nhiệt trong khí quyển và làm cho trái đất bị nóng lên. Các hoạt động của con người và tổ chức và doanh nghiệp sản xuất chịu trách nhiệm cho hầu hết sự gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển trong 150 năm qua. Nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất từ các hoạt động của con người là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy điện, nhiệt và vận chuyển. EPA theo dõi tổng lượng phát thải của Hoa Kỳ thông qua báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính. Báo cáo thường niên này ước tính tổng lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính quốc gia liên quan đến các hoạt động của con người trên khắp Hành tinh theo nguồn, khí đốt và khu vực kinh tế.
Các nguồn phát thải và hấp thụ khí nhà kính chính trong từng lĩnh vực kinh tế là gì?:
1. Giao thông vận tải
– Phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải chủ yếu đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch cho ô tô, xe tải, tàu thủy, xe lửa và máy bay.
Hơn 94% nhiên liệu sử dụng cho giao thông vận tải là dầu mỏ, chủ yếu bao gồm xăng và dầu diesel và dẫn đến phát thải trực tiếp.2 Ngành giao thông vận tải là nguồn phát thải khí nhà kính trực tiếp lớn nhất và là nguồn lớn thứ hai khi phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện cuối cùng được phân bổ theo các lĩnh vực. Ngành giao thông vận tải là ngành sử dụng điện cuối cùng nhưng hiện chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong tổng lượng điện sử dụng. Lượng khí thải gián tiếp từ điện ít hơn 1% lượng khí thải trực tiếp.
2. Sản xuất điện
– Năng lượng điện bao gồm khí thải từ quá trình sản xuất điện được sử dụng bởi các ngành sử dụng cuối cùng khác (ví dụ: công nghiệp).
Vào năm 2022, 60% điện năng của chúng ta đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than đá và khí đốt tự nhiên.
3.
 Sản xuất Công nghiệp
– Phát thải khí nhà kính từ các quá trình sản xuất công nghiệp chủ yếu đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng, cũng như phát thải khí nhà kính từ một số phản ứng hóa học cần thiết để sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu thô.
Khí thải công nghiệp là nguồn phát thải trực tiếp lớn thứ ba. Nếu lượng phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện được phân bổ cho lĩnh vực công nghiệp sử dụng cuối (ví dụ: cung cấp năng lượng cho các tòa nhà và thiết bị công nghiệp), thì các hoạt động công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong lượng phát thải khí nhà kính của Hoa Kỳ như trình bày ở trên.
4.Thương mại và dân cư
– Phát thải khí nhà kính từ khu vực thương mại và dân cư đến từ nhiên liệu hóa thạch được đốt để lấy nhiệt và sử dụng khí để làm lạnh và làm mát trong các tòa nhà cũng như phát thải cụ thể ngoài ngành xây dựng như xử lý chất thải.
Lượng phát thải của khu vực thương mại và dân cư tăng đáng kể khi tính cả lượng phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện cuối cùng, phần lớn là do các tòa nhà sử dụng 75% lượng điện được tạo ra ở Hoa Kỳ (ví dụ: để sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí; chiếu sáng; thiết bị và ổ cắm) ).4 Khi lượng khí thải từ việc sử dụng điện được phân phối đến khu vực thương mại và dân cư sử dụng cuối cùng, các hoạt động thương mại và dân cư chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong lượng phát thải khí nhà kính của Hoa Kỳ như trình bày ở trên.
4. Nông nghiệp
 – Phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp đến từ hoạt động chăn nuôi như bò, đất nông nghiệp và sản xuất lúa gạo.
Phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện trong các hoạt động nông nghiệp (ví dụ: cung cấp năng lượng cho các tòa nhà và thiết bị) chiếm khoảng 5% lượng phát thải trực tiếp.
5. Sử dụng đất và Lâm nghiệp
– Mặc dù không được thể hiện trong hình, diện tích đất có thể hoạt động như một bể chứa (hấp thụ CO2 từ khí quyển) hoặc là nguồn phát thải khí nhà kính.
Tại Hoa Kỳ, kể từ năm 1990, các khu rừng và các vùng đất khác được quản lý là một vùng bị chìm hoàn toàn, tức là chúng đã hấp thụ nhiều CO2 từ khí quyển hơn là chúng thải ra, bù đắp 13% tổng lượng khí thải nhà kính.
Quá trình phát triển kiểm kê KNK bao gồm bốn bước chính (xem Hình 1):
1. Xem xét các chuẩn mực và phương pháp kiểm toán, xác định ranh giới tổ chức và hoạt động và chọn năm cơ sở.
2. Thu thập dữ liệu và định lượng lượng phát thải khí nhà kính.
3. Xây dựng Kế hoạch quản lý kiểm kê KNK để chính thức hóa các quy trình thu thập dữ liệu.
4. Đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, theo dõi và báo cáo tiến độ.

                                             Hình 1: Quy trình các bước xác minh khí thải nhà kính GHG
Các tổ chức được khuyến khích tham khảo Tiêu chuẩn Doanh nghiệp của Nghị định thư GHG để có hướng dẫn cơ bản về các nguyên tắc tính toán GHG, xác định ranh giới kiểm kê, xác định các nguồn phát thải GHG, xác định và điều chỉnh năm cơ sở kiểm kê cũng như theo dõi lượng phát thải theo thời gian. Là một trung tâm tài nguyên để đo lường và quản lý GHG, Trung tâm Lãnh đạo Khí hậu Doanh nghiệp của EPA đã phát triển các tài nguyên kiểm kê GHG để bổ sung cho Tiêu chuẩn Doanh nghiệp của Nghị định thư GHG cung cấp hướng dẫn cụ thể về các phương pháp tính toán GHG và hệ số phát thải.
 Tổ chức thực hiện yêu cầu đánh giá xác minh khí thải nhà kính cần đảm bảo xây dựng một hệ thống quản lý khí thải GHG bao gồm xác định rõ ranh giới và phạm vi hoạt động của tổ chức bao gồm các văn bản quy trình nhận diện và quản lý các nguồn GHG, đánh giá mức độ rủi ro và phương pháp tính toán GHG đảm bảo rằng báo cáo đảm bảo độ tin cậy và chính xác.
Quý khách hàng cần nhiều hơn thông tin và mong muốn xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý khí nhà kính đủ điều kiện đánh giá xác minh đáp ứng theo chuẩn mực Quốc tế xin vui lòng liên hệ: 

📶📶📶 Đăng ký Dịch vụ Đào tạo, Tư vấn Đánh giá Báo cáo Xác minh Khí nhà Kính GHG theo ISO 14064 và Dấu Carbon sản phẩm theo ISO 14067

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn đánh giá Báo cáo Xác minh Khí nhà Kính GHG theo ISO 14064 và Dấu Carbon sản phẩm theo ISO 14067 phù hợp với các chuẩn mực Quốc tế được công nhận, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận cho các tiêu chuẩn này.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, Xin vui lòng liên hệ:

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hồ Chí Minh: Glory Heights - Vinhomes Grand Park, Quận 9, Thủ Đức City, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG VINTECOM QUỐC TẾ HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM QUỐC TẾ HCMC

Address : Glory Heights - Vinhomes Grand Park 

Phường Long Thạch Mỹ, Quận 9, Thủ Đức City, TP. HCM

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :