Tư vấn HACCP, Tư vấn GMP - Mối quan hệ giữa quy phạm thực hành vệ sinh thực phẩm HACCP và Quy phạm thực hành sản xuất tốt GMP

Tư vấn HACCP, Tư vấn GMP, Tư vấn hướng dẫn thiết kế nhà máy HACCP & nhà máy GMP GMP và HACCP là gì ? HACCP nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế bi <Chi tiết>

Tư vấn HACCP - Quy phạm Thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

Tư vấn HACCP - Quy phạm Thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm   HACCP là hệ thống xác định những nguy hại cụ thể tức là những trạng thái sinh học, hóa học hoặc tính chất về vật lý có ảnh hương bất lợi đ <Chi tiết>

Tư vấn HACCP- Quy phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

Để đạt được sự tăng cường tính an toàn của thực phẩm, việc áp dụng HACCP còn giúp cho các doanh nghiệp vượt qua các rào cản để xuất khẩu ra thị trường Quốc tế đồng thời mang lại sự tin tưởng về chất lượng & an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :