Tư vấn NeBosh, Khóa đào tạo NeBosh - Chứng chỉ Quốc gia NEBOSH về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Tai nạn và sức khỏe do công việc ảnh hưởng đến tất cả các loại nơi làm việc và nghề nghiệp. Trong năm 2014/15, số liệu thống kê sau đ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 45001: 2018- Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn- Sức khỏe và Nghề Nghiệp hoàn toàn mới do tổ chức ISO công bố ban hành.

Tư vấn ISO 45001: 2018 - Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe & Nghề Nghiệp- Thúc đẩy công bằng xã hội, tăng cường việc làm bền vững ISO 45001: 2018 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao <Chi tiết>

Tư vấn ISO 45001: 2018, Tư vấn OHSAS 18001- Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S)

Tư vấn OHSAS 18001, Tư vấn ISO 45001: 2018- Tiêu chuẩn HTQL trách nhiệm xã hội - Thúc đẩy công bằng xã hội, tăng cường việc làm bền vững Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn I <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :