Tư vấn GRS, Đào tạo GRS - Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS (Global Recycled Standard)

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu dành GRS cho các công ty đang sản xuất và / hoặc bán các sản phẩm có nội dung tái chế. Tiêu chuẩn áp dụng cho chuỗi cung ứng đầy đủ và xác định địa chỉ nguồn gốc, nguyên tắc môi trường, các yêu cầu xã hội, và dán nhãn. Được phát triển với ngành công nghiệp dệt, GRS cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm từ bất kỳ ngành công nghiệp nào. <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015, Đào tạo ISO 14001: 2015 - Hệ thống quản lý môi trường theo quan điểm quản trị chiến lược và phát triển bền vững

Tư vấn ISO 14000: 2015- Hệ thống quản lý môi trường theo quan điểm quản trị chiến lược. Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đưa ra cách thức tiếp cận của một tổ chức về "quản lý môi trường" trong đó có tính tới các yếu tố rủi ro, mục đ&i <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015 - Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường

Tư vấn ISO 14001: 2015, Dịch vụ tư vấn ISO 14000 - Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả môi trường trong đó c&oac <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015- Những lợi ích áp dụng hệ thống quản lý môi trường

Tư vấn ISO 14001: 2015, Dịch vụ tư vấn ISO 14001- Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Những lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015      - Ngăn ngừa ô nhiễm ISO 14001: 2015 hướng đến phát triển bền vững th&oc <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015, Tu van ISO 14001 - Áp dụng Hệ thống quản lý môi trường, cách thức để thành công.

Tư vấn ISO 14001: 2015, Dịch vụ tư vấn ISO 14000 - Hệ thống quản lý môi trường Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý môi trường Hệ thống quản lý môi trường là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát  <Chi tiết>