Tư vấn ISO 14001: 2015 - Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường

Tư vấn ISO 14001: 2015, Dịch vụ tư vấn ISO 14000 - Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả môi trường trong đó c&oac <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015 - Các yêu cầu hệ thống quản lý môi trường phiên bản mới 2015.

Tư vấn ISO 14001: 2015 - Công ty tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế Bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ( ISO ) ban hành mới năm 2015 nhằm đảm bảo các tổ chức có thể xây dựng một hệ thống quản lý môi trường vớ <Chi tiết>

Tiêu chuẩn OCS (Organic Content Standard) hoàn thành mục tiêu này bằng cách xác minh sự hiện diện và lượng Nguyên liệu hữu cơ trong sản phẩm cuối cùng. Nó cung cấp một chuỗi hệ thống sản phẩm mạnh mẽ từ nguồn nguyên liệu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :