Tư vấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính GHG theo ISO 14064 - Các yêu cầu báo cáo kiểm kê và xác minh phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Giới thiệu Quy trình Tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 14064

Tư vấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính GHG theo ISO 14064 - Các yêu cầu báo cáo kiểm kê và xác minh phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Giới thiệu Quy trình Tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 14064.

I. Giới thiệu dịch vụ Tư vấn chứng nhận ISO 14064 và những lợi ích từ hoạt động Tư vấn chứng nhận ISO 14064 về Phát thải và loại bỏ Khí nhà kính (GHG)

Tổ chức thực hiện áp dụng và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần xác định rõ phạm vi, ranh giới hoạt động phát thải khí nhà kính của tổ chức bao gồm:
Phát thải Phạm vi 1 (Scope 1) là phát thải nhà kính trực tiếp (GHG) xảy ra từ các nguồn do một tổ chức kiểm soát hoặc sở hữu (ví dụ: phát thải liên quan đến quá trình đốt nhiên liệu trong nồi hơi, lò nung, phương tiện giao thông). Phát thải Phạm vi 2 (Scope 2) là phát thải khí nhà kính gián tiếp liên quan đến việc mua điện, hơi nước, nhiệt hoặc làm mát. Mặc dù phát thải phạm vi 2 thực tế xảy ra ngoài cơ sở nơi chúng được tạo ra nhưng chúng vẫn được tính vào kiểm kê GHG của tổ chức vì chúng là kết quả của việc sử dụng năng lượng của tổ chức.
Các tiêu chuẩn dưới đây tổ chức cần triển khai thực hiện tuân thủ và áp dụng:
+ ISO 14064-1: 2018, Khí nhà kính - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính, giúp các tổ chức định lượng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ. Nó chỉ rõ cách các tổ chức có thể phát triển bản kiểm kê các nguồn phát thải như vậy và xác định các hành động để giảm chúng. Ngoài ra, nó cho phép dễ dàng kiểm tra và so sánh, giúp việc đánh giá hành động nào trong số những hành động này đang hoạt động hiệu quả và hoạt động nào không hiệu quả.
+ ISO 14064-2: 2019, Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án về việc định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án GHG, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa (SSRs) liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện dự án GHG và quản lý dữ liệu chất lượng.
+ ISO 14064-3: 2019. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn để xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính (GHG). Nó có thể áp dụng cho các tuyên bố về GHG của tổ chức, dự án và sản phẩm.
Việc thiết lập kiểm kê phát thải phạm vi 1 và phạm vi 2 phù hợp, đầy đủ, nhất quán và chính xác là một quá trình cải tiến liên tục. Đối với một số tổ chức, việc hiểu rõ các nỗ lực kiểm kê GHG trong thị trường rộng lớn hơn có thể thúc đẩy cạnh tranh và thu hút sự hỗ trợ nội bộ để mở rộng hoạt động kiểm kê.


         Hình 1: Phạm vi Scope 1,2,3 phát thải khí thải nhà kính (GHG) 
 Để thực hiện các yêu cầu trên, các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về các yêu cầu hệ thống quản lý phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG) áp dụng được xác định dựa trên bối cảnh của tổ chức; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống GHG nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc 8D để giải quyết các vấn đề và đưa ra giải pháp tư vấn quản lý toàn diện giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý Khí nhà kính GHG một cách nhanh chóng, thích hợp hoặc những vấn đề khó khăn hơn mà tổ chức của bạn đang gặp phải.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn của VINTECOM Quốc tế giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn ISO 14064 để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG), nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.

II. Đối tượng & thời gian áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064

Hoạt động đào tạo, tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14064 có thể áp dụng cho tất cả tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.

Thời gian áp dụng ISO 14064 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp và các nguồn phát thải khí nhà kính GHG xuyên suốt sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý GHG áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

III. Các nội dung cần chuẩn bị từ Khách hàng đối với hoạt động Tư vấn chứng nhận ISO 14064

1. Chỉ định người đầu mối phụ trách công tác liên hệ, triển khai ISO 14064 tại đơn vị.

2. Sắp xếp thời gian, nguồn lực cần thiết phối hợp trong các đợt làm việc của đoàn chuyên gia VINTECOM Quốc tế.

3. Phân công trách nhiệm các nhân sự thực hiện dự thảo, xây dựng hệ thống văn bản và thực hiện áp dụng.

4. Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng nhà máy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình, giảm thiểu các rủi ro.

5. Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng VINTECOM Quốc tế để đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra.

IV. Quy trình Tư vấn chứng nhận ISO 14064

1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng, các nguồn khí nhà kính GHG.

2. Đánh giá điều kiện mục 1) và xem xét bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).

3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14064, đào tạo Đánh giá viên và kiểm kê khí nhà kính.

4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản Quy trình, hướng dẫn thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14064.

5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình như mục 4) và duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.

6. Hướng dẫn đánh giá Hệ thống quản lý khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064 và lập báo cáo phát hiện đánh giá.

7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.

8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.

9. Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO 14064.

V. Chứng nhận Hệ thống quản lý khí nhà kính GHG theo tiêu chuẩn ISO 14064

Khách hàng sẽ được VINTECOM Quốc tế hỗ trợ các thủ tục đăng ký cho đến khi hoàn tất hoạt động đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 14064 theo đúng thủ tục. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các dấu công nhận Quốc tế (UKAS, ANAB, JAB …) trên chứng chỉ ISO 14064.

Chứng chỉ ISO 14064 có hiệu lực trong 3 năm và khách hàng sẽ được đánh giá giám sát 2 lần/ 3 năm để duy trì hiệu lực chứng chỉ đã được cấp.

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 14064

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý khí nhà kính GHG theo tiêu chuẩn ISO 14064, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14064.
🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hồ Chí Minh: Glory Heights - Vinhomes Grand Park, Quận 9, Thủ Đức City, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Glory Heights - Vinhomes Grand Park 

Phường Long Thạch Mỹ, Quận 9, Thủ Đức City, TP. HCM

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :