Tư vấn FSSC 22000 Ver 5.1 - Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm. Giới thiệu quy trình tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn FSSC 22000 Ver 5.1

Tư vấn ISO 22000: 2018, Tư vấn HTQL An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000 Ver 5.1

GIỚI THIỆU

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và được xây dựng để giúp các tổ chức có bất cứ quy mô và bất kỳ tại giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác. Các tiêu chuẩn được công bố theo tiêu chuẩn ISO, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và có sẵn thông qua các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia.

ISO 22000/ FSSC 22000 với các nguyên tắc cơ bản của các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó đã được thiết kế để tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và có thể được thực hiện trong một hệ thống quản lý tích hợp.

ISO 22000: 2018 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO mới ban hành vào tháng 6/2018 là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS) là một tổ chức phải thực hiện để chứng minh khả năng của mình để liên tục sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng cuối cùng.

FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp giữa 2 tiêu chuẩn:

- ISO 22000: 2018 - Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và

- ISO/TS 22002-1:2009 (BSI-PAS 220: 2008) – Chương trình tiên quyết trong sản xuất thực phẩm an toàn.

- FSSC 22000 Scheme Ver 5.1 xuất bản vào tháng 11/2020 - Các yêu cầu bổ sung cho hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn trên có thể được sử dụng cho chứng nhận / đăng ký và các mục đích hợp đồng của các tổ chức tìm kiếm sự công nhận của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ. ISO 22000:2018/ FSSC 22000 cung cấp sản phẩm an toàn, và bao gồm tất cả các đơn vị trong chuỗi thực phẩm, cả trực tiếp và gián tiếp chuỗi thức ăn.

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 đã được phát triển để hỗ trợ hài hòa hóa các cách tiếp cận để quản lý an toàn thực phẩm, không chỉ cho một phần của chuỗi thức ăn, nhưng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm và các tổ chức cung cấp cho các chuỗi thức ăn, vật liệu và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thực phẩm.

Tiêu chuẩn này kết hợp các yếu tố chính để cho phép quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm bao gồm: tích hợp các nguyên tắc của HACCP và trình tự ứng dụng được phát triển bởi Ủy ban Codex Alimentarius, hệ thống quản lý, kiểm soát các nguy cơ an toàn thực phẩm thông qua các chương trình điều kiện tiên quyết và kế hoạch HACCP; tương tác thông tin liên lạc với nhà cung cấp, khách hàng, quản lý và người tiêu dùng và cải tiến liên tục và cập nhật của hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này đã được phát triển như hệ thống quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm và nhà cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho các chuỗi thức ăn, và đã được thiết kế để tăng cường truyền thông về vấn đề an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm để giúp nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm và do đó hài hòa tiếp cận để quản lý an toàn thực phẩm trên toàn cầu.

Tổng quan

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 mô tả các yêu cầu để vận hành một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả tích hợp việc sử dụng phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) kỹ thuật và xác định các điều kiện tiên quyết để sản xuất thực phẩm an toàn.

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 mô hình là một phương pháp tiếp cận có hệ thống để phát triển, quy hoạch, xác nhận, xác lập, thực hiện, giám sát, xác minh và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Thực hiện được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau bao gồm:

Trách nhiệm quản lý

Phần này của tiêu chuẩn được thiết kế để cho phép quản lý hàng đầu để thiết lập và duy trì cam kết cho sự phát triển và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Sự cần thiết cho mục tiêu đo lường được thiết kế để hỗ trợ sự hiểu biết quản lý hàng đầu an toàn hệ thống quản lý thực phẩm được thực hiện như thế nào và do đó cải tiến và cập nhật có thể được yêu cầu để cho phép sản xuất liên tục của thực phẩm an toàn.

1. Chính sách an toàn thực phẩm: Thiết lập một chính sách phù hợp với vai trò của các tổ chức trong chuỗi thực phẩm đảm bảo nó phù hợp với cả hai yêu cầu theo luật định và các quy định và thống nhất yêu cầu về an toàn thực phẩm của khách hàng.

2. Mục tiêu: Thiết lập mục tiêu đo lường có liên quan đến an toàn thực phẩm hỗ trợ của các chính sách an toàn thực phẩm.

3. Hệ thống định nghĩa: ◦ Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm về các sản phẩm, hoạt động và các trang web.

+ Tài liệu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

+ Phát triển của truyền thông nội bộ và bên ngoài về các vấn đề an toàn thực phẩm với các bên liên quan quan tâm.

+ Phát triển của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho phép tất cả các mối nguy an toàn thực phẩm được xác định và kiểm soát.

+ Thiết lập các thủ tục để quản lý các tình huống khẩn cấp tiềm năng có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

4. Trách nhiệm: Trách nhiệm và quyền hạn quy định và truyền đạt. Bổ nhiệm lãnh đạo một đội ngũ an toàn thực phẩm và thành lập một đội ngũ an toàn thực phẩm.

5. Xem xét sự phù hợp tiếp tục, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong khoảng thời gian lên kế hoạch và xác định các cơ hội cải tiến và cập nhật của hệ thống.

6. Các nguồn lực: Cung cấp các nguồn lực đầy đủ cho sự phát triển, bảo trì, cập nhật và cải thiện hệ thống an toàn thực phẩm.

Kế hoạch và thực hiện các sản phẩm an toàn:

1. Tất cả các thông tin có liên quan cần thiết để tiến hành phân tích mối nguy phải được thu thập, duy trì, cập nhật và tài liệu.

2. Nhóm nghiên cứu an toàn thực phẩm sẽ tiến hành phân tích mối nguy để xác định mối nguy hiểm cần phải được kiểm soát.

3. Một sự kết hợp các biện pháp kiểm soát có trách nhiệm được đưa ra và quản lý thông qua các chương trình cần thiết trước và / hoặc bằng các kế hoạch HACCP.

4. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ cần phải được thực hiện để cho phép việc xác định các lô sản phẩm / mẻ trở lại thông qua các nguyên liệu và biên bản bàn giao trong trường hợp thu hồi hoặc thu hồi được bảo hành.

5. Có được các thủ tục để xử lý sản phẩm không an toàn, rút ​​tiền, xử lý.

Xác nhận, xác minh và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. Nhóm nghiên cứu an toàn thực phẩm có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các quy trình cần thiết để xác nhận các biện pháp kiểm soát và / hoặc sự kết hợp biện pháp kiểm soát trước khi thực hiện của họ để kiểm tra rằng họ sẽ làm việc trong thực tế. Họ cũng sẽ cần phải xác minh tính hiệu quả của hệ thống sau khi thực hiện.

2. Kiểm toán nội bộ phải được tiến hành tại các khoảng thời gian lên kế hoạch để xác định liệu các hệ thống an toàn thực phẩm phù hợp để sắp xếp kế hoạch và thực hiện hiệu quả và cập nhật.

3. Nhóm nghiên cứu an toàn thực phẩm có trách nhiệm đánh giá kết quả xác minh kế hoạch cá nhân và sẽ phân tích kết quả, mà sau đó được chính thức xem xét lại bởi quản lý cao nhất.

Các tiêu chuẩn ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 bao gồm:

+ ISO 22000:2018 hệ thống - Các yêu cầu cho bất kỳ tổ chức trong chuỗi thực phẩm

+ISO/TS 22002-1:2009 (BSI-PAS 220: 2008) – Chương trình tiên quyết trong sản xuất thực phẩm an toàn.

+ ISO 22003:2013- Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

+ ISO 22004:2014 hệ thống quản lý Hướng dẫn về việc áp dụng ISO 22000:2005

+ ISO 22005:2007 Truy xuất nguồn gốc trong thức ăn và thực phẩm chuỗi-Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản cho thiết kế hệ thống và thực hiện

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 có liên quan đến tổ chức của bạn?

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 đã được phát triển để hỗ trợ hài hòa hóa các cách tiếp cận để quản lý an toàn thực phẩm, không chỉ cho một phần của chuỗi thức ăn, nhưng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm và các tổ chức cung cấp cho các chuỗi thức ăn, vật liệu và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thực phẩm.

Ví dụ về các tổ chức có thể áp dụng ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 bao gồm:

Chuỗi thức ăn trực tiếp:

+ Nông dân

+ Người trồng

+ Thức ăn sản xuất

+ Thực phẩm các nhà sản xuất và chế biến

+ Sản xuất thành phần thực phẩm

+ Thực phẩm lưu trữ, phân phối và các tổ chức vận tải

+ Caterers

+ Các nhà bán lẻ

+ Các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm như nhà hàng và các cửa hàng thức ăn nhanh

Chuỗi thực phẩm gián tiếp:

+ Các nhà sản xuất hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm

+ Các nhà sản xuất thiết bị được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm

+ Các nhà sản xuất thiết bị làm sạch và khử trùng

+ Các nhà sản xuất của vật liệu đóng gói

+ Cung cấp dịch vụ

Lợi ích của việc áp dụng:

+ Áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

+ Tương thích với các nguyên tắc HACCP của Codex.

+ Tiêu chuẩn phù hợp cho việc cấp giấy chứng nhận của Tổ chức đánh giá độc lập bên thứ ba.

+ Tương thích trong việc tích hợp vớic các điều khoản hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

+ Hệ thống phương pháp tiếp cận, chứ không phải là cách tiếp cận sản phẩm.

+ Cải thiện tài liệu.

+ Hệ thống quản lý các chương trình điều kiện tiên quyết.

+ Tăng sự tích cực.

+ Năng động, thông tin liên lạc về các vấn đề an toàn thực phẩm với các nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan quản lý và các bên quan tâm khác.

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 22000: 2018- FSSC 22000 Ver 5.1

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018/ FSSC 22000, xin vui lòng nhấn vàoĐăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 22000: 2018/ FSSC 22000

🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòngliên hệ:

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House - 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

 CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :