Tư vấn ISO/ IEC 17025: 2017 - Yêu cầu chung năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Đào tạo, Tư vấn ISO 17025: 2017- Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Trong những năm qua, tiêu chuẩn ISO / IEC 17025- Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã trở th&agrav <Chi tiết>

Tư vấn ISO 17025- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO / IEC 17025 cho phép các phòng thí nghiệm chứng minh rằng việc vận hành thành thạo và tạo ra kết quả hợp lệ, từ đó th&uacu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :